Obsah

Ochrana přírody a krajiny

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

 

  • Vykonává činnosti v rámci přenesené působnosti orgánu ochrany přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a právních předpisů vydaných k jeho provedení v platném znění. (Povoluje kácení dřevin, je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin rostoucích mimo les a nařizuje náhradní výsadbu).
  • Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les je v kompetenci obecních úřadů, které tento výkon státní správy provádějí v rámci přenesené působnosti dle § 8, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, což jim ukládá § 76 odst. 1 písm. a) cit. zák. O povolení ke kácení může příslušný obecní úřad požádat pouze vlastník pozemku, na němž dřevina roste nebo nájemce takového pozemku se souhlasem vlastníka. Žádost musí vždy obsahovat náležitosti stanovené v § 4 vyhl. MŽP ČR č. 189/2013 Sb.
  • V samostatné působnosti ve spolupráci s vedením města zpracovává podklady pro povolování kácení a ořez dřevin rostoucích mimo les, které se nachází na pozemcích města a ohrožují svým stavem majetek a zdraví občanů. Ve spolupráci s vedením města zajišťuje kácení a ořez dřevin rostoucích mimo les, které se nachází na pozemcích města a ohrožují svým stavem majetek a zdraví občanů a zajišťuje náhradní výsadbu za pokácené dřeviny rostoucí mimo les, které se nachází na pozemcích města.
  • Připravuje návrh rozpočtu města na údržbu krajiny v kulturním stavu a zajišťuje jeho čerpání nad rámec činností zajišťovaných příspěvkovou organizací Služby města Brumov-Bylnice.

 

Tuto agendu zajišťuje pan Miroslav Froněk, I. patro, dveře č. 233.