Obsah

Sociální práce

Agenda sociálně-právní ochrany dětí

Jedná se o výkon státní správy v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro oblast města Brumov-Bylnice.

V agendě sociálně-právní ochrany dětí jde  o cílenou činnost, která zahrnuje zejména zajištění práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Více info zde

 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality byly vypracovány na podkladě ustanovení § 9a odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Celý dokument Standardů kvality sociálně-právní ochrany Městského úřadu Brumov-Bylnice  je  v písemné podobě k dispozici k nahlédnutí u sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Agenda sociální práce

Sociální práce je výkonem státní správy v  přenesené působnosti pověřeného obecního úřadu  a je vykovávána pro osoby v  hmotné nouzi  pro obce  Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Štítná nad Vláří - Popov,  Jestřabí a Rokytnice.

Agenda sociální práce je  zakotvena v ustanoveních zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní náplní sociální práce   je  pomáhat lidem s jejich problémy. Jedná se  o pomoc zejména těm občanům, kteří  se  ocitli v dlouhodobé nezaměstnanosti, dluhové pasti, jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo neumí hospodařit se svými finančními prostředky. Sociální práce hledá způsoby, jak člověku pomoci překonat problémy, na které sám nestačí tak, aby mohl ve svém prostředí optimálně fungovat.

 

Agenda zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

V souladu s příslušnými zákony jsou  vedena správní řízení, při kterých se  rozhoduje   o ustanovení  nebo zrušení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.  Tato agenda  je vykonávána  pro občany města  Brumov-Bylnice.

 

Opatrovnictví

Jedná se o výkon  funkce opatrovníka občanům omezených  ve svéprávnosti v případech,  kdy je opatrovníkem ustanovena obec.

 

Agenda komunitního  plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku  

Další činností v sociální oblasti je komunitní plánování sociálních služeb a péče, jejíž obsahem je rozvoj sociálních služeb a péče tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám  občanů regionu. 

 

Tuto agendu zajišťuje Ludmila Maňáková Dis., přízemí, dveře č. 109.