Obsah

Tiskopisy a formuláře

 

Ochrana přírody a krajiny Podnět ke kácení dřevin rostoucích na pozemcích města
  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.doc
Ochrana zemědělského půdního fondu Žádost o zpracování výpočtu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
  Nový formulář na výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
Odpadové hospodářství Základní popis odpadu
  Odborný úsudek od původce odpadu
  Hlášení o produkci a nakládání s odpady
  Hlášení o produkci a nakládání s odpady - list č.2
  Vysvětlivky k hlášení o produkci a nakládání s odpady
  Potvrzení o převzetí autovraku
  Vysvětlivky k potvrzení o převzetí autovraku
  Průběžná evidence odpadů
  Vysvětlivky k průběžné evidenci odpadů
  Evidence odpadů za rok
Požární ochrana města Potvrzení pro refundaci mzdy zaměstnavateli
  Potvrzení o účasti při zásahu požární jednotky
  Potvrzení o uvolnění
Silniční správní úřad Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí
  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - protlak, překop, provádění stavebních prací
  Žádost o povolení připojení nebo úpravy připojení nemovitosti k místní komunikaci
  Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace - havárie přípojek inženýrských sítí
  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka staveb. hmot, paliva apod.)
  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - zřízení vyhrazeného parkování
  Žádost o povolení uzavírky a objížďky místní komunikace
  Žádost o povolení připojení nebo úpravy připojení účelové komunikace nebo místní komunikace k místní komunikaci
Ostatní Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
  Trvalé stanoviště včelstev
  Přechodné stanoviště včelstev
Elektronické formuláře

Oznámení o pořádání akce

https://formulare.brumov-bylnice.cz