Obsah

Tiskopisy a formuláře

 

Ochrana přírody a krajiny Podnět ke kácení dřevin rostoucích na pozemcích města
  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.doc
   
Odpadové hospodářství Základní popis odpadu
  Odborný úsudek od původce odpadu
  Hlášení o produkci a nakládání s odpady
  Hlášení o produkci a nakládání s odpady - list č.2
  Vysvětlivky k hlášení o produkci a nakládání s odpady
  Potvrzení o převzetí autovraku
  Vysvětlivky k potvrzení o převzetí autovraku
  Průběžná evidence odpadů
  Vysvětlivky k průběžné evidenci odpadů
  Evidence odpadů za rok  
   
Silniční správní úřad Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí
  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - protlak, překop, provádění stavebních prací
  Žádost o povolení připojení nebo úpravy připojení nemovitosti k místní komunikaci
  Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace - havárie přípojek inženýrských sítí
  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka staveb. hmot, paliva apod.)
  Žádost o povolení zvláštního užívání MK - restaurační předzahrádky
  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - zřízení vyhrazeného parkování
  Žádost o povolení uzavírky a objížďky místní komunikace
  Žádost o povolení připojení nebo úpravy připojení účelové komunikace nebo místní komunikace k místní komunikaci
   
Ostatní Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
   
Elektronické formuláře

Oznámení o pořádání akce

https://formulare.brumov-bylnice.cz