Obsah

Podrobný popis činnosti


 

Stavební úřad MěÚ vykonává státní správu s širokou věcnou působností v záležitostech územního plánování a stavebního řádu. Stavební úřad vykonává rovněž újezdní působnost následujících obcích: Návojná, Nedašov, Ned. Lhota, Štítná nad Vláří - Popov a Jestřabí.

S účinností od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jde o právní normu, která oproti staré právní úpravě nastavuje úpravu územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu koncepčně zcela nově.


Nové právní předpisy, které byly publikovány ve Sbírce zákonů v částkách 63/2006 dne 11.5.2006


· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)


· Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

· Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění


Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb., které byly publikovány ve Sbírce zákonů v částkách 163/2006 dne 28.11.2006 a 170/2006 dne 5.12.2006


· vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
· vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
· vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
· vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
· vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
· vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření