Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Brumov-Bylnice
 • 2. Důvod a způsob založení
  Město Brumov-Bylnice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
  • Město Brumov-Bylnice

   Otevírací doba městského úřadu:

   Po 8:00 – 17:00 hod.
   Út 8:00 – 15:00 hod.
   St 8:00 – 17:00 hod.
   Čt 8:00 – 15:00 hod.
   Pá 8:00 – 13:00 hod.

   Obědová přestávka: 11:30 – 12:30 hod. (v době obědové přestávky bude zajištěn provoz podatelny pro příjem dokumentů a vyřízení základních záležitostí občanů a firem).

   • Zastupitelstvo města

    Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samostatné působnosti města. Členové zastupitelstva města jsou voleni na období 4 let. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva města je veřejné.[url=http://]

   • Rada města

    Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.

   • Městská policie

    Městská policie Brumov-Bylnice zřízena v roce 2017obecně závaznou vyhláškou č. 2/2016 vydanou Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice.

    Činnost městské policie se řídí zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“).

    Městská policie Brumov-Bylnice svoji činnost provádí na území města Brumov-Bylnice, tzn. katastrální území Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie.
    Služebna městské policie se nachází v budově městského úřadu v přízemí dveře č. 111

   • Městský úřad
   • Architekt

    Architekt města Brumov-Bylnice zabezpečuje provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti architektonického a stavebně technického poradenství pro:
    • Orgány Města Brumov-Bylnice:
    • Výbory zřízené zastupitelstvem města
    • Komise zřízené radou města
    • Odbory, jejichž činnost se dotýká urbanismu a architektury
    • Životního prostředí
    • Památkové péče apod.
    • Občany města.

    Jedná se zejména o činnosti v oblastech:
    • Urbanisticko-architektonického rozvoje města.
    • Tvorby veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí a mobiliáře.
    • Řešení staveb (novostaveb a rekonstrukcí) v městské památkové zóně a staveb (rekonstrukcí a novostaveb) v exponovaných nebo významných místech města.
    • Péče o historické dědictví města formou spolupráce s památkářem.
    • Předkládání návrhů a doporučení orgánům města na urbanisticko-architektonické úpravy a opatření ve městě.
    • Zpracování zadávacích podmínek na stavby pořizované z prostředků města.
    • Spolupráce na přípravné a projektové dokumentaci na stavby, pořizované z prostředků města.
    • Zpracování zadávacích podmínek pro pořizování ÚPD.
    • Účast ve výběrových komisích.
    • Účast při veřejných projednání projektů.
    • Komunikace s veřejností.
    • Organizace architektonických a urbanistických soutěží.
    • Zpracování různých neformálních koncepčních dokumentů, návrhů a studií rozvoje.
    • Koordinování investičních akcí s hledisky architektonicko-urbanistických podmínek.
    • Usměrňování soukromých investičních záměrů z hlediska jejich potenciálního vlivu na urbanisticko-architektonický rozvoj města.
    • Koordinace a pomoc při zpracování strategických plánů města.
    • Iniciování, vytváření a implementace vizí města.

   • Zdravotnictví ve městě
 • 4. Kontaktní spojení
  H. Synkové 942
  76331 Brumov-Bylnice
  Telefon: 577305111
  E-mail: radnice@brumov-bylnice.cz
  WWW: www.brumov-bylnice.cz/
  ID Datové schránky: rqcb3a2
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   H. Synkové 942
   76331 Brumov-Bylnice
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   H. Synkové 942
   76331 Brumov-Bylnice
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 – 17:00
   úterý8:00 – 15:00
   středa8:00 – 17:00
   čtvrtek8:00 – 15:00
   pátek8:00 – 13:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   577305111
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.brumov-bylnice.cz/
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   posta@brumov-bylnice.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: rqcb3a2
 • 5. Případné platby lze poukázat
  19-1407101369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 • 6. IČO
  00283819
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00283819
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Městský úřad Brumov-Bylnice
   Hildy Synkové 942
   76331 Brumov-Bylnice
  • e-mailem: radnice@brumov-bylnice.cz
  • elektronickým podáním: posta@brumov-bylnice.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 577305111
  Úřední hodiny
  pondělí7:00 - 11:3012:00 - 17:00
  úterý7:00 - 11:3012:00 - 14:30
  středa7:00 - 11:3012:00 - 17:00
  čtvrtek7:00 - 11:3012:00 - 14:30
  pátek7:00 - 11:3012:00 - 14:30

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává
  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 11.2 Vydané právní předpisy

   Město Brumov-Bylnice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Aktuální dokumenty

 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník pro rok 2021 (309.75 kB)

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Brumov-Bylnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005 Staženo: 1,132x | Datum vložení: 03.01.2014

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006 Staženo: 1,104x | Datum vložení: 03.01.2014

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007 Staženo: 1,061x | Datum vložení: 03.01.2014

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008 Staženo: 1,195x | Datum vložení: 03.01.2014

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009 Staženo: 1,115x | Datum vložení: 03.01.2014

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010 Staženo: 1,127x | Datum vložení: 03.01.2014

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 Staženo: 1,205x | Datum vložení: 03.01.2014

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 Staženo: 1,129x | Datum vložení: 03.01.2014

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 Staženo: 1,077x | Datum vložení: 27.02.2014

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 Staženo: 956x | Datum vložení: 16.03.2015

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 Staženo: 1,538x | Datum vložení: 29.02.2016

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 Staženo: 741x | Datum vložení: 23.02.2017

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 Staženo: 516x | Datum vložení: 14.03.2018

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 Staženo: 432x | Datum vložení: 20.02.2019

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 Staženo: 304x | Datum vložení: 03.02.2020

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 Staženo: 213x | Datum vložení: 11.02.2021

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 Staženo: 163x | Datum vložení: 22.02.2022

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 Staženo: 66x | Datum vložení: 28.02.2023

 • Poskytnuté informace

  Rok 2023

  Žádost_administrace veřejných zakázek (317.75 kB)  Odpověď_administrace veřejných zakázek (210.22 kB)

  Sdělení SÚ č.  1/2023 (314.23 kB

  Žádost_whisteblowing_anonymiz..pdf (191.38 kB)  Odpověď_whisteblowing_anonymiz..pdf (279.16 kB)

  Sdělení SÚ č. 2/2023 (118.43 kB)

  Sdělení SÚ č. 3/2023 (139.49 kB)

  Sdělení SÚ č. 4/2023 (207.23 kB)

  Sdělení SÚ č. 5/2023 (217.4 kB)

  Rok 2022

  Informace č_6_2022 (206.19 kB)

  Informace č_5_2022 (205.89 kB) Anonymizovaný protokol z kontrolní prohlídky ze dne 12_7_2022.pdf (1.67 MB)

  Milostivé léto (580.35 kB)

  Žádost SÚ č.4/2022 (238.61 kB)

  Žádost SÚ č.3/2022 (72.5 kB)

  Žádost SÚ č.2/2022 (58 kB)

  Žádost SÚ č. 1/2022 (241.54 kB)

  Žádost Istav Media_012022.pdf (161.77 kB)   Informace dle 106_Istav Media_022022_Podepsano.pdf (202.28 kB)

  Žádost MUBB/SO/4098/2022 z 20.07.2022 (99.45 kB) Odpověď106_anonymizovaná.pdf (297.8 kB) Pachtovní smlouva.pdf (186.15 kB)

  Žádost (58.39 kB)  Odpověď_anonymizovaná.pdf (153.34 kB)

  Žádost z 31.08.2022_anonymizovaná (52.19 kB) Odpověď ze 14.09.2022_anonymizovaná (352.01 kB)

   

  Rok 2021

  Investiční plány města (477.66 kB)

  Pozemky pro individuální vytovou výstavbu (15.47 kB)

  Informace SÚ č. 1/2021 (2.1 MB)

  Informace č. 2/2021 (368.52 kB)    Protokol z kontrolní prohlídky (2.39 MB)

  Žádost o informaci.pdf (220.27 kB)  Poskytnuté informace (orgán ochrany přírody a krajiny).pdf (4.77 MB)

  Informace k provádění VZ, právních služeb a provozu SW (504.55 kB), Právní služby (118.59 kB), SW (13.84 MB), Pořízení serveru, (4.27 MB), VZ (1.72 MB)

  Rok 2020

  Informace poskytnutá 28.12.2020

  Informace č,.1/2020   Postoupení pro nepříslušnost

  Měření rychlosti v katastru města Brumov-Bylnice

  Pochybení při vedení správního řízení

  Elektronický systém spisové služby

  Odpověď na žádost o informace ze dne 28.07.2020

  Informace č. 6/2020

  Informace č. 2/2020 Výzva

  Rok 2019

  Petr Vojnar

  územní souhlas s umístěním stavby    příloha

  Přestupky

  Stavební úpravy na parc. 1029/32 a 1029/41 kú Brumov

  Umístění reklamního sdělení

  kontrolní prohlídka  protokol o kontrolní prohlídce

  Kontrolní prohlídka Popov 2

  Popov 3

  Domistav CZ a.s. a Domistav HK s.r.o.

  Popov 4

  Investiční plám 2019

  Rok 2018

   

  GDPR

  Webová prezentace města

  Svoz odpadů za 11.2016

  územní řízení

   

  Rok 2017

  Cena videoprezentace města

  Sdělení 1-2017 Stavební úřad počet řízení

  Poskytnutí informací_Istav Media

  Evidence šikanózních žádostí o informace

  Exekuce

  REMA Částečná fotokopie smlouvy

   

  Rok 2016

  Plánované investice města pro rok 2016

  Plánované investiční projekty a projekční činnost

  Investiční plány města pro rok 2016

  Veřejné zakázky

  Sdělení 4/2016

  Sdělení 5/2016

  Sdělení 6/2016

  Sdělení 7/2016  VaK VZ 2001 VaK VZ 2002 VaK VZ 2003 VaK VZ 2004

  Žádost o informace - územní řízení a občanská sdružení (spolky)

  Bankovní účty Města Brumov-Bylnice

  Smlouva darovací 7-2016

   

   

  Rok 2015

  Spolky na území města B-B zabývající se environmentálními aktivitami

  Sdělení 2/2015

  Právní systém používaný na městském úřadě

  Dotazy k Vak Zlín,..

  VaK Zlín hlasování na valné hromadě

  Sdělení 6/2015

   

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Formuláře nejsou k dispozici.
 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.