Obsah

Povinnosti majitelů nemovitostí v památkové zóně

Typ: ostatní
Jaké základní povinnosti musí majitelé nemovitostí v památkových zónách dodržovat? Vztahují se na jejich jednání nějaká omezení? A kde se mohou ubezpečit, zda je jejich nemovitost součástí památkové zóny? Dozvíte se zde.

Města Brumov-Bylnice a Valašské Klobouky mají ve svém středu území, která jsou díky vysoké historické a kulturní hodnotě památek prohlášena za městskou památkovou zónu. Nejedná se o pouhé formální označení, ale o faktické vymezení prostoru s významným historickým bohatstvím měst, ve kterých je důležité dodržovat některé zásady a povinnosti. Především majitelé nemovitostí, které do zóny spadají, musejí stavební úpravy a zásahy oznámit příslušnému úřadu a vyžádat si od něj závazné stanovisko. Pro ty, kteří by si nebyli jisti polohou své nemovitosti vzhledem k vytyčeným hranicím památkové zóny, jsou umístěny mapy městských památkových zón na webových stránkách města www.valasskeklobouky.cz v dokumentech odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče. Dále je zde umístěna mapa ochranného pásma památek v Sidonii. Na situačním nákresu si mohou najít vymezení zóny i označení parcelních čísel, která ji tvoří. O zařazení své nemovitosti do památkové zóny se mohou zájemci osobně ujistit také na příslušném  stavebním úřadě, nebo odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče ve Valašských Kloboukách.

Jaká je hlavní povinnost majitele nemovitosti v památkové zóně?
Každý vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo jejím ochranném pásmu, je povinen si předem vyžádat k zamýšlené stavbě, změně stavby či jakýmkoli jejím úpravám závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP). Toto stanovisko vyjádří, jestli jsou zamýšlené práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých je lze provést. Nezbytné je především při umožnění realizace samotného záměru zachovat stávající kulturně historické hodnoty.

Jaká opatření jsou uplatněna při porušení výše uvedené povinnosti?
V případě, že své povinnosti poruší fyzická osoba, jedná se o přestupek, za který jí může být udělena pokuta až do výše 2 miliony korun. K nejčastějším přestupkům patří takové jednání majitele nemovitosti, kdy provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která se nachází v památkové zóně, a to bez závazného stanoviska obecního úřadu ORP. Stejným přestupkem je i nedodržení stanovených podmínek.

Pokud se tohoto porušení dopustí organizace, hrozí jí za to pokuta. Obecní úřad ORP uloží pokutu až do výše 2 miliony korun právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání nechrání věc před poškozením, zničením nebo odcizením, nepečuje o zachování kulturní památky, provádí její obnovu bez závazného stanoviska, nebo bez tohoto stanoviska provádí výše zmíněné změny na stavbě a jejím okolí. Důvodem k finančnímu postihu je také nedodržení podmínek vydaných ORP k realizovanému záměru. Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání, ke kulturně politickému významu kulturní památky a k rozsahu hrozící nebo způsobené škody.

Pro majitele nemovitostí v památkových zónách existuje možnost bezplatné konzultace s odborným garantem státní památkové péče ohledně zamýšlených prací. Je vhodné tuto možnost využít, protože se předejde případným problémům při samotné realizaci. Zájemce o konzultaci si může předem domluvit termín na Městském úřadě Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, oddělení školství a památkové péče.
Ing. Josef Slánský, CSc.
vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče 


Vytvořeno: 8. 12. 2011
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin