Obsah

Slavnostní zahájení provozu nové centrální kotelny v Brumově-Bylnici

Typ: ostatní
V úterý 23. února 2010 byl v odpoledních hodinách slavnostně zahájen provoz „nové“ centrální kotelny.
Zahájení se zúčastnilo vedení i členové zastupitelstev partnerských obcí Brumov-Bylnice a Horné Srnie, zástupci projekčních, stavebních a dodavatelských firem, Energetické agentury Zlínského kraje a hosté z okolních obcí.
Ti všichni si po krátkém zhodnocení celého projektu starostou města Brumova-Bylnice a vystoupení některých hostů měli možnost prohlédnout nové technologické zařízení kotelny.

Co tomu předcházelo ?

 

Centrální kotelna v sídlišti Družba byla poprvé uvedena do provozu v roce 1982. Teplo do sítě dodávaly 3 kotle na tuhá paliva, v roce 1994 byly vyměněny za 4 kotle na zemní plyn.

Nepříznivý vývoj ceny zemního plynu vedl k rozhodnutí postavit v letech 1996-1997 kotel na dřevní směs (piliny, kůra), která se v té době vyvážela na skládky jako odpad a jejíž zajištění bylo z ekonomického hlediska výhodné.

Po deseti letech provozu Stálo vedení města opět před rozhodnutím, jak řešit do budoucna výrobu tepla tak, aby se minimálně zastavilo zvyšování jeho ceny.

Koncem roku 2007 získalo město možnost čerpání finančních prostředků na rekonstrukci kotelny prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, a to se slovenskou obcí Horné Srnie. V rámci této spolupráce  byl společně připraven projekt, který má eliminovat neustálý nárůst cen energie pomocí obnovitelných zdrojů. Na české straně to byla rekonstrukce centrální kotelny v Brumově-Bylnici a na slovenské straně projekt obce Horné Srnie na ohřev užitkové vody ve sportovní hale technologií solárních panelů. Za pomoci Energetické agentury Zlínského kraje partneři společně připravili technické zadání. Projekt dostal název „Rozvoj energetického využití biomasy a slunce v pohraniční oblasti“, vedoucím partnerem se stala příspěvková organizace Služby města Brumov-Bylnice. Ve výběrovém řízení na zpracování projektové dokumentace zvítězila firma MIX MAX – ENERGETIKA s.r.o. z Brna, která i přes omezené časové možnosti zpracovala projekt na velmi vysoké profesionální úrovni a zajistila veškeré důležité podklady pro vydání stavebního povolení. Koncem roku 2008 jsme obdrželi vyjádření Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenské republiky, že naše žádost byla schválena. Celková výše uznatelných nákladů společného projektu byla 727 565 EUR.

 

 

rozpočet

dotace

Služby města Brumov-Bylnice

679 971 EUR

90% = 611 974 EUR (cca 15 300 000 Kč)

Město Brumov-Bylnice 

6 000 EUR

90% = 5 400 EUR (cca 135 000 )

Obec Horné Srnie   

41 595 EUR

95% = 39 515 EUR

 

Druhou část projektu - realizaci - si řešil každý partner samostatně dle své projektové dokumentace.

V prosinci roku 2008 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku „Stavební úpravy CZT Brumov-Bylnice, rekonstrukce technologie s využitím OZE“.  Vítězem tendru se začátkem roku 2009 stala firma BIOPAL Technologie spol. s.r.o. Frýdek-Místek s nabídnutou cenou provedení 25 959 850 Kč vč. DPH.

Dodavatelem stavebních prací se stala na základě smlouvy se společností BIOPAL firma Filmont s.r.o., s Komerční bankou byla podepsána úvěrová smlouva na financování projektu ve výši 26 000 000 Kč.

Stavební práce začaly 16. června 2009 demontáží stávajících kotlů. Stávající  technologie kotelny, tj. 3 kotle na zemní plyn o výkonu 3x1,7 MW a 1 kotel na dřevní směs o výkonu 1MW, byla nahrazen dvěma kotli na dřevní směs 1x2 MW (zprovozněn 18.11.2009) a 1x1 MW (zprovozněn 12.1.2010). Stávající kotel na zemní plyn 1x1,7 MW byl přezbrojen na výkon 1,2 MW a bude sloužit v případě potřeby jako rezerva. Instalovaný výkon kotelny je tak snížen na hodnotu pod 5 MW.

Zvětšením akumulačního zásobníku se zvýšila celková účinnost soustavy. Kotelna byla vybavena náhradním zdrojem el. energie, novou technologií na úpravu topné vody a novou měřící a regulační technikou, která umožní mimo jiné také sledování provozu centrálního zdroje přes internet.

Oficiální zahájení zkušebního provozu nastalo 1. února 2010, dne 23. února 2010 byla provedena kolaudace kompletních rekonstrukčních prací vč. technologie a odpoledne byl slavnostně zahájen provoz.

Hlavním cílem tohoto společného projektu bylo přispět ke zlepšení životního prostředí a rozvoje krajiny, zvýšit podíl využívání obnovitelných zdrojů energie, rozšířit stávající spolupráci partnerů a zajistit předávání zkušeností s výstavbou a využíváním OZE.

Generálním dodavatelem paliva (dřevní štěpky) je pro naši kotelnu v rámci mezipodnikové přeshraniční spolupráce dřevozpracující firma z obce Horné Srnie, a to už od roku 2002. V současné době máme s touto firmou uzavřenou dlouhodobou smlouvu na dodávky paliva v množství cca 10 000 m3 ročně.

Rekonstrukce centrálního zdroje tepla s využitím špičkové technologie na spalování biomasy nám umožní ekonomicky stabilizovat soustavu výroby tepla  a tím udržet jeho cenu na přijatelné úrovní pro všechny odběratele (pro rok 2010 snížení ceny o 5,5%).

Všem partnerům, firmám a organizacím, které se podíleli na rekonstrukci centrálního zdroje tepla v Brumově-Bylnici, patří poděkování za kvalitně odvedenou práci.

 

Kotelna

Spoluprace


Vytvořeno: 17. 3. 2010
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin